Home / Tag Archives: اول مهر

Tag Archives: اول مهر

آموزش آماده سازی کودکان برای مدرسه

بچه ها را به ساعت جدید عادت دهید از اول مهر ساعت ها، یک ساعت به عقب کشیده می شوند و لازم است بچه ها به این ساعت جدید عادت کنند. در گام اول لازم است که این چند روز باقیمانده اجازه ندهید بچه ها صبح ها تا دیروقت بخوابند ...

Read More »

چگونه اول مهر را شروع کنیم

حرف شنوی کودکان،بیش فعالی

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئله چگونه اول مهر را شروع کنیم؟ بپدردازیم.امید واریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. اول مهر به زودی زنگ ...

Read More »