Home / Tag Archives: رشدکودکان

Tag Archives: رشدکودکان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان

نسل پیشین و فعلی!مشکل بسیاری از والدین با فرزنداشنان تو از نسل قبلی، حرف منو نمی فهمی!اختلاف بین والدین و فرزندان یا همان فاصله بین نسلها موضوعی مهم و مورد توجه روان شناسان است… زیرا از گذشته تاکنون همواره این دو نسل با یکدیگر در تضاد و تعارض بودند و ...

Read More »

بررسی رشد روانشناسی کودکان از نظر روان کودک

در این مقاله در سایت روان کودک مرجع آموزش رفتار و تربیت کودکان بیش فعالی سعی میشود به مسئله بررسی رشد روانشناسی کودکان از نظر روان کودک بپدردازیم.امید واریم این مقاله مورد اثر واقع شود وکمکی و سهمی در جهت آموزش تربیت کودکان بیش فعالی برداشته باشیم. روانشناسي رشد روانشناسی ...

Read More »